บริษัท แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 0105549035641 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ได้แก่ ประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ บริการเกี่ยวกับงานศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับทรัพย์สิน บริการด้านการติดต่อ ซื้อ-ขาย หรือเช่าทรัพย์สิน
ด้วยทีมผู้บริหารพร้อมทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป

   บริษัท แพนซ์ อินทิเกรดเต็ด พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งมาจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ชำนาญการ ทางด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ด้านธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ทั้งจาก สถาบันการเงิน บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทรับเหมาก่อสร้างและวงการธุรกิจต่างๆ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง นอกจากมีความต้องการให้ธุรกิจมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าแล้ว บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระ ความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า จึงเน้นในเรื่องกำหนดระยะเวลาของการให้บริการเป็นสำคัญ  ควบคู่กับคุณภาพของงาน
ความโปร่งใส  ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ  

   ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มที่ปรึกษาวิชาการ ด้านนโยบายและการวางแผน,  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งขึ้น และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน  โดยเฉพาะพนักงานด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะต้องดำเนินการให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยหรือสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  และส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการอบรมทดสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ  ภายใต้กรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย

   บริษัทฯ  เป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ให้เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้เป็นผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552

P (Proactive) ปฏิบัติตัวเชิงรุก ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว
A (Attitude) มีทัศนคติ และความคิดที่ดีต่อการทำงาน
N (Now) ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
N (Neutrally) มีความยุติธรรม เที่ยงตรง
S (Service Mide) มีใจบริการ
สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ซอย 20 มิถุนา 11 แยก 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
มีทุนจดทะเบียน  5,000,000.-  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)(ชำระเต็ม) 
Back to
TOP